เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium “Sharing on Teaching and Research Experiences (STRE 2017)”
 
           สถาบันการศึกษานานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีขอเชิญนักวิชาการ นักวิจัย เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ 5th International Symposium “Sharing on Teaching and Research Experiences (STRE 2017)” ระหว่างวันที่ 6 – 9 ธันวาคม 2560 ณ Universitas Airlangga ประเทศอินโดนีเซีย ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.iei.ubru.ac.th
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 29 กันยายน 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102