เรื่อง :: โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ บทบาทมหาวิทยาลัย กับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัคร เพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคม ในประเทศเกาหลีใต้
 
           โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ
“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอน
และการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้”
(University and Promotion of Volunteering for Teaching & Learning
and Social Engagement in South Korea)
ระหว่างวันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2560
ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
มีค่าลงทะเบียน 75,000 บาท/ท่าน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวสุกัญญา เศษขุนทด sukanya@knit.or.th 02 126 7632ถึง34 ต่อ 103
นายสมเกียรติ กิติเมธาวีนันท์ somkiat@knit.or.th 02 126 7632ถึง34 ต่อ 123
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 9 ตุลาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102