เรื่อง :: ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการ และเข้าร่วมการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับชาติ ครั้งที่ 1
 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จัดการประชุมสวนสุนันทาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1
หัวข้อ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการสร้างสรรค์และนวัตกรรมก้าวสู่ประเทศไทย 4.0
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ (อาคาร 26) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
โทรศัพท์ 0-2160-1143-45 ต่อ 25-27 โทรสาร 0-2160-1146
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ :www.sansci.ssru.ac.th
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 9 ตุลาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102