เรื่อง :: ขอเชิญนักศึกษาสาขาวิชาชีพครูเข้าร่วมประชุม
 

ขอเชิญประชุม
ขอให้นักศึกษาสาขาวิชาชีพครู
ที่จะออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 และ 2
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 12.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารองค์การนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


    วันที่: 16 กุมภาพันธ์ 2554

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102