เรื่อง :: โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 22
 
           คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้กำหนดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม”รุ่นที่ 22 จำนวน 35 คน
ณ โรงแรมรอยัล ปริ้นเซส ถนนหลานหลวง เขตป้องปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพ ฯ
ตั้งแต่วันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างเทคนิค และวิธีการเกี่ยวกับการเขียนหนังสือราชการ และการเขียนรายงานการประชุมที่ถูกต้องตามแบบวิธีการ
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ฯโดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 8,000.- บาท
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 9 ตุลาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102