เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชีวเวชศาสตร์ "Interpretation of Cell motility through 3D WOนาd healing and transWell assay"
 
           ขอเชิญเข้าร่วม โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการชีวเวชศาสตร์ "Interpretation of Cell motility through 3D WOนาd healing and transWell assay"
ผู้สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : http://medinfo.psu.ac.th/pr_semina.php
 


 เอกสารแนบ
    วันที่: 19 ตุลาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102