เรื่อง :: ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย
 
          ด้วยศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) ภายใต้การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสร้างเสริงสุขภาพ (สสส.) มีความประสงค์ประกาศรับข้อเสนอโครงการศึกษาแนวทางที่เหมาะสมของกรมคุมประพฤติในการคุมประพฤติและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิด กรณีดื่มแล้วขับ
ในการนี้ ศวปถ. ใคร่ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอโครงการวิจัยให้บุคลากรของท่านทราบ ทั้งนี้ ผู้สนใจเสนอขอรับทุน โปรดจัดส่งเอกสารข้อเสนอโครงการวิจัยตามแนวทางที่กำหนด จำนวน 3 ชุด พร้อมแผ่นบันทึกข้อมูล (.pdf) จำนวน 1 แผ่น มายังที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่างนี้ ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นายสโรชพันธุ์ สุภาวรรณ์ ศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.)
มูลนิธินโยบายถนนปลอดภัย (มนป.) เลขที่ 407-408 ชั้น 4 อาคารพร้อมพันธุ์ 2 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
เบอร์โทรศัพท์ 02-9388490 โทรสาร 02-938882 อีเมล : sarojbhan@roadsafetythai.org
ลักษณะเงื่อนไขและกรอบการดำเนินงานและ แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการ ดูที่เอกสารแนบ
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 19 ตุลาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102