เรื่อง :: สกอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รอบ
 
           สกอ. ประกาศรับข้อเสนอโครงการ Talent Mobility ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 รอบ
รอบที่ 1 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560
รอบที่ 2 ปิดรับข้อเสนอโครงการ วันที่ 26 มกราคม 2561
ดาวน์โหลดประกาศ ได้ที่
https://www.facebook.com/ohectalentmobility/
http://www.mua.go.th/ohec/
 

 เอกสารแนบ
    วันที่: 19 ตุลาคม 2560

 


 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102