นักศึกษาชายที่เกิด พ.ศ.2536 ที่ประสงค์จะขอผ่อนผัน การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ
  รายชื่อผู้ขอผ่อนผันการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี ๒๕๕๙
  นักศึกษาชายที่ประสงค์จะขอผ่อนผัน การตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ