เรื่อง :: โครงการค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนเทศบาลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 27 - 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 สาขาวิชาคณิตศาสตร์จัดโครงการค่ายคณิตศาสตร์โรงเรียนเทศบาลนาดี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ณ ห้องประชุม ฉัตรฟ้า อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 4ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
2 สิงหาคม 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102