เรื่อง :: การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ณ ห้องประชุมดุสิตา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ผลคะแนนประเมินอยู่ในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้เท่ากับ 4.79 คะแนน



ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
4 สิงหาคม 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102