เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมการจัดนิทรรศการวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 18 สิงหาคม ณ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
2 กันยายน 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102