เรื่อง :: พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562

พิธีซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560-2562 วันที่ 5 กันยายน 2565 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
6 กันยายน 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102