เรื่อง :: พิธีไหว้ครู 65 นักศึกษาภาคปกติ

พิธีไหว้ครู 65 นักศึกษาภาคปกติ วันที่ 15 กันยายน 2565 ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
15 กันยายน 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102