เรื่อง :: โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำและนันทนาการองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการภาวะผู้นำและนันทนาการองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2565 ณ สโรชินี รีสอร์ท ต.ป่าหวาย อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและเพิ่มทักษะการเป็นผู้นำจากการทำกิจกรรม ขององค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
14 มิถุนายน 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102