เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบออนไซต์และออนไลน์ วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมดุสิตา ศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
22 มิถุนายน 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102