เรื่อง :: มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเป็นประธานพิธี พร้อมต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ และมีคณะผู้บริหาร อาจารย์ร่วมพิธี ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
30 มิถุนายน 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102