เรื่อง :: องค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 องค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีอาจารย์ ดร.บุรินทร์ นรินทร์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
1 กรกฎาคม 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102