เรื่อง :: ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 14 กันยายน 2565


ประชุมอาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 14 กันยายน 2565
ณ ห้องประชุม 127 อาคาร 1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
16 กันยายน 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102