เรื่อง :: พิธีงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 "แด่...ความผูกพันที่ผันผ่านในกาลเวลา"

วันที่ 30 กันยายน 2565 ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าร่วมงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 "แด่...ความผูกพันที่ผันผ่านในกาลเวลา" ณ หอประชุมรัตนพฤกษ์ เพื่อแสดงมุทิตาจิตกับผู้เกษียณอายุราชการข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
3 ตุลาคม 2565

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102