เรื่อง :: การปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2553

 

การปฐมนิเทศการปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
ประจำภาคเรียนที่ 1/2553
ระหว่างวันที่ 20 - 22 ตุลาคม 2553
ณ ห้องประชุมชั้น 4
อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
26 ตุลาคม 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102