เรื่อง :: โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
จังหวัดสมุทรสงครามและจังหวัดราชบุรี
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดราชบุรี
ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2553 จำนวน 30 คน (ค่าย 5)
  
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสมุทรสงคราม + จังหวัดราชบุรี
ระหว่างวันที่ 18-24 ตุลาคม 2553 (จำนวน 60 คน) (ค่าย 3)

>>> วันที่ 18 ตุลาคม 2553 <<<
>>> วันที่ 19 ตุลาคม 2553 <<<
>>> วันที่ 20 ตุลาคม 2553 <<<
>>> วันที่ 21 ตุลาคม 2553 <<<
>>> วันที่ 22 ตุลาคม 2553 <<<
>>> วันที่ 23 ตุลาคม 2553 <<<
>>> วันที่ 24 ตุลาคม 2553 <<<
>>> ม.3 ค่าย 5 <<<

 

 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
27 ตุลาคม 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102