เรื่อง :: อับเดท.! โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์จังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงคราม

 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดราชบุรี และจังหวัดสมุทรสงคราม
ระหว่างวันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2553 จำนวน 60 คน (ค่าย 1)

>>> วันที่ 25 ตุลาคม 2553 <<<

>>> วันที่ 27 ตุลาคม 2553 <<<

>>> วันที่ 28 ตุลาคม 2553 <<<

>>> วันที่ 29 ตุลาคม 2553 <<<

>>> วันที่ 31 ตุลาคม 2553 <<<


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
28 ตุลาคม 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102