เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้เกียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการความรู้เกียวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรม SPSS
เพื่อรายงานสรุปผลโครงงานการบริการวิชาการ
2 พฤศจิการยน 2553
ณ ห้องประชุมไม้แดง 1
คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี

>>> คลิก <<<


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
4 พฤศจิกายน 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102