เรื่อง :: การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีงบประมาณ 2553 - 2554


การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับแผนพัฒนา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีปีงบประมาณ 2553 - 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
วันที่  24 - 25 พฤศจิกายน 2553
ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า

>>> คลิกเพื่อชม <<<

 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
29 พฤศจิกายน 2553

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102