เรื่อง :: การอบรมจริยธรรมนักศึกษา สู่การพัฒนาตน“รู้ค่าลมหายใจ ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง”

การอบรมจริยธรรมนักศึกษา สู่การพัฒนาตน“รู้ค่าลมหายใจ ก้าวเดินไปอย่างมั่นคง”

 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
2 มีนาคม 2554

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102