เรื่อง :: เลือกต้งนายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2553

เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2553

 

 


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
1 กุมภาพันธ์ 2554

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102