เรื่อง :: โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ วันที่ 14 - 21 มีนาคม 2554

 

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์

 


>>> วันที่ 14 มีนาคม 2554 <<<
>>> วันที่ 15 มีนาคม 2554 <<<
>>> วันที่ 16 มีนาคม 2554 <<<
>>> วันที่ 17 มีนาคม 2554 <<<
>>> วันที่ 18 19 20 มีนาคม 2554 <<<
>>> วันที่ 21 มีนาคม 2554 <<<


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
23 มีนาคม 2554

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102