เรื่อง :: โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ รุ่น 3 ค่ายที่ี 2

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จังหวัดสมุทรสงคราม + จังหวัดราชบุรี>>> วันที่ 25 มีนาคม 2554 <<<
>>> วันที่ 26 มีนาคม 2554 <<<
>>> วันที่ 27 มีนาคม 2554 <<<
>>> วันที่ 28 มีนาคม 2554 <<<
>>> วันที่ 29 มีนาคม 2554 <<<
>>> วันที่ 30 มีนาคม 2554 <<<
>>> วันที่ 31 มีนาคม 2554 <<<

ดาวโหลดไฟล์

วันที่ 25 มีนาคม 2554
วันที่ 26 มีนาคม 2554
วันที่ 27 มีนาคม 2554
วันที่ 28 มีนาคม 2554
วันที่ 29 มีนาคม 2554
วันที่ 30 มีนาคม 2554
วันที่ 31 มีนาคม 2554


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
3 เมษายน 2554

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102