เรื่อง :: ทําบุญเลี้ยงพระเพล ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์

ทําบุญเลี้ยงพระเพล วันที่ 5 เมษายน 2554
ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
12 เมษายน 2554

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102