เรื่อง :: โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการขนมอาหาร และงานดอกไม้

โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการขนมอาหาร และงานดอกไม้
อบรมจัดดอกไม้ 7 เมษายน 2554


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
19 เมษายน 2554

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102