เรื่อง :: บรรยากาศการตรวจประกันของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย วันที่ 14 มิ.ย. 2554

บรรยากาศการตรวจประกันของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จากผู้ประเมินภายในมหาวิทยาลัย
วันที่ 14 มิ.ย. 2554
ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
15 มิถุนายน 2554

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102