เรื่อง :: นักศึกษาพบพรรคการเมือง "คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย" กับครอบครัวข่าว 3

นักศึกษาพบพรรคการเมือง
"คนรุ่นใหม่หัวใจประชาธิปไตย" กับครอบครัวข่าว 3
15 มิถุนายน 2554
ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
16 มิถุนายน 2554

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102