เรื่อง :: ค่ายพัฒนาศานสถาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนาธรรม

ค่ายพัฒนาศานสถาน
เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกด้านทำนุบำรุงศิลปะวัฒนาธรรม
18 มิถุนายน 2554
ณ วัดทุ่งแฝก ต.แก้มอ้ม อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
18 มิถุนายน 2554

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102