เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการสร้างบทเรียนออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Moodle
วันที่ 8 เมษายน 2554
ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ชั้น 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
19 เมษายน 2554

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102