เรื่อง :: บรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญา 6 พฤษาคม 2554

บรรยากาศพิธีซ้อมรับปริญญา 6 พฤษาคม 2554
วันที่ 5 พฤษภาคม 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
19 พฤษภาคม 2554

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102