เรื่อง :: โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 30 - 31 มิถุนายน 2554

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
วันที่ 30 - 31 มิถุนายน 2554
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
2 มิถุนายน 2554

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102