เรื่อง :: โครงการการมีส่วนร่วมของชุมขนในท้องถิ่นกับการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองขนาก

 

โครงการ การมีส่วนร่วมของชุมขนในท้องถิ่นกับการพัฒนาโรงเรียนบ้านหนองขนาก
ณ โรงเรียนบ้านหนองขนาก ต.จอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ระหว่างวันที่ 1 - 29 กุมภาพันธ์ 2555
ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
18 มิถุนายน 2555

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102