เรื่อง :: โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์


โครงการบริการวิชาการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการฝึกอบรมด้านคอมพิวเตอร์

กิจกรรมที่ 1 อบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปแก่บุคลากรในท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 28 - 30  มีนาคม 2555 

กิจกรรมที่ 2 อบรมการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับครูและผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 3-5 เมษายน 2555


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
26 มิถุนายน 2555

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102