เรื่อง :: กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันที่ 27 มิถุนายน 2555กิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในวันที่ 27 มิถุนายน 2555


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
28 มิถุนายน 2555

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102