เรื่อง :: บรรยากาศการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสาขาวิชา


ภาพบรรยากาศการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสาขาวิชาไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
29 มิถุนายน 2555

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102