เรื่อง :: บรรยากาศการสัมภาษณ์นักศึกษาขอรับทุน คสม.


บรรยากาศการสัมภาษณ์นักศึกษาขอรับทุน คสม.

วันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2555
ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
29 มิถุนายน 2555

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102