เรื่อง :: ประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี


กิจกรรมประกวดดาว-เดือน ประจำปี 2555 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ณ หอประชุมเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
14 มิถุนายน 2555

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102