เรื่อง :: โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 27 -28 กุมภาพันธ์ 2556

โครงการค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี
วันที่ 27 -28 กุมภาพันธ์ 2556
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
4 มีนาคม 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102