เรื่อง :: โครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ 1-3 มีนาคม 2556

โครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
ขั้นความรู้เบื้องต้น รุ่นที่ 9/2556
วันที่ 1-3 มีนาคม 2556
ณ ค่ายลูกเสือดรุณาเฉลิมพระเกียรติ
ต.เบิกไพร อ.จอมบึง จ.ราชบุรีไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
10 มีนาคม 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102