เรื่อง :: โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 4 - 8 มีนาคม 2556

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 และ เขต 10
วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2556ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
11 มีนาคม 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102