เรื่อง :: โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 11 - 15 มีนาคม 2556


โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพของนักเรียนด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10
วันที่ 11 - 15 มีนาคม 2556ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
17 มีนาคม 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102