เรื่อง :: การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา 17 และ 21 พฤษภาคม 2556


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสาขาวิชา
วันที่  17 และ 21 พฤษภาคม 2556
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
6 มิถุนายน 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102