เรื่อง :: ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2556 วันที่ 30 และ 31 พฤษภาคม 2556ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่..ประจำปี 2556

ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2556

ณ หอประชุมใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
7 มิถุนายน 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102