เรื่อง :: นักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปพบอาจารย์ประจำสาขา วันที่ 6 มิถุนายน 2556


นักศึกษาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไปพบอาจารย์ประจำสาขา
วันที่ 6 มิถุนายน 2556


ไม่มีรูป


ข่าวโดย : สมพร  ชูศรี
7 มิถุนายน 2556

 

 

 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032-261790-7 ต่อ 3102